دریافت دعوت نامه
دریافت اسناد مناقصه 
نتیجه ارزیابی مناقصه