میکس دو رنگ  آسافوتیدا 

                                  (میکس عربی)

Asafoetida    

Arabic Mix   

 

 این محصول از ترکیبات آنغوزه شیرین بوده و بصورت مستقیم قابل مصرف است. میکس عربی مصلح  غذاها و سایر خوراکی‌ها می‌باشد.

Aso - 010

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!