شیره خام آسافوتیدای تلخ

Bitter
 Asafoetida Raw
  Material
 پس از برداشت و جمع آوری  شیرابه اولیه توسط بهره برداران، کیفیت آن به لحاظ شیمیایی و فیزیکی در آزمایشگاه سپتا توسط متخصصین مربوطه کنترل و بررسی شده و سپس خالص سازی می‌گردد. این محصول حاوی کلیه ترکیبات آسافوتیدا بوده و ۵۶ ترکیب شمیایی قابل استحصال از این ماده می‌باشد.
 
 

Aso - 001

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!