شیره خام آسافوتیدای شیرین 

Sweet

Asafoetida Raw
Material

 

پس از برداشت و جمع آوری  شیرابه اولیه توسط بهره برداران ، کیفیت آن به لحاظ شیمیایی و فیزیکی درآزمایشگاه سپتا توسط متخصصین مربوطه کنترل و بررسی شده و سپس خالص سازی می گردد. کلیه این مراحل زیر نظر متخصصین مجرب انجام می‌شود.این محصول حاوی کلیه ترکیبات آسافوتیدا بوده و ۵۴ ترکیب شمیایی قابل استحصال  ازاین ماده می باشد. 

Aso - 002

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!