شفافیت  از اصولی است که پیوسته در  معماری ایرانی به کار گرفته شده و  با گذر زمان, روند شکوفایی آن به اوج خود رسیده است. خانه‌ها که از مهم ترین بناها در معماری ایرانی و اسلامی  هستند در  طول تاریخ, تجلی‌گر  این اصل بوده اند.

شفافيت از يك اصل مهم هستي­ شناسي يعني حركت هميشـگي و تكامـل هسـتي از يـك كيفيـت مادي به كيفيت روحي نشأت مي­‌گيرد. از اين مفهوم مي‌­توان به ­عنوان ابهام و عـدم قطعيـت حـدود فضايي نيز نام برد. تجسم اين اصل در تاريخ معماري ايران سـير دائمـي و تكـاملي كـاهش مـاده و افزايش فضاست. از طرفي فضاي شفاف در نقطه مقابل مفهـوم فضـاي بسـته قـرار دارد. در چنـين فضايي سير حركت انسان و يا نگاه او در تداومي پيوسته صـورت گيـرد. بـه طوري كـه گشـايش‌­هاي فضايي در خطوط عمودي و افقي موجب شفافيت در لابه‌لاي ديوارها و ستون‌­ها مي‌­گـردد (شـايان و قاري پور، ،۱۳۸۱ ۲۶). در لابه لاي بدنه­‌هاي عمارت موسی ­خانی، فضا هيچ‌گاه با قاطعيـت مشـخص نمي‌­شود و ابهام تركيبات پيچيده آن به دليل غنا بخشيدن بـه مناظري­سـت كـه نمي‌­تـوان آن را در يك قالب محدود و تماميت يافته تفسير كرد. اين فضا حامل پيام از پديده‌­ايست كـه پديـده ديگـر در درون خود دارد و حركت به سوي آن حركتـي بـه سـوي بخـش ديگـر فضاسـت.

نمود ديگر شفافيت در بنای عمارت موسی‌­خانی بهره‌­گيري خارق­العـاده از نـور اسـت. همـان طـور كـه ميرميران معتقد است: “نور در معماري تنها يك وظيفه كاربردي ندارد، نقش آن حتي به آفـرينش زيبايي هم محدود نمي‌­شود. بلكه نور حقيقت معماري را مي­‌سازد و تا آنجا حضـور دارد كـه تعـالي ماده به نور در اين معماري صورت مـي‌­گيـرد” (همـان، ۱۰۳).

در  يـك دسـته‌­بندي كلـي مي‌­تـوان شـفافيت را در عمارت موسی‌­خانی در دو دسـته تقسـيم‌­بندي نمـود: يكـي كـاهش از جـرم و تـوده ساختمان و افزايش فضـاي تهـي آن (میانسرا) و ديگـري تجلـي وجـه بـاطني و ملكـوتي مـواد و مصـالح بـا شگردهاي گوناگون با ياري نور و انعكاس آن است؛ بنابراين پيوند فضاي اتاق­‌ها به حياط و ايجاد تداوم بصـري و نفـوذ نور و هوا از طريق ايوان و بازي‌­هاي نور در پنجره‌­ها و مشبك‌­ها از جلوه‌­هـاي شـفافيت در معمـاري عمارت تاریخی موسی‌­خانی است.

شفافيت و گشـادگي نـه تنهـا خصيصـه اصـلي فضاها و سلسله  مراتب فضاي عمارت را مي­‌سـازد، بلكـه ريزفضـاهاي آن را نيـز تحت­ تـأثير قـرار مي‌­دهد؛ براي مثال در الگوي حياط مركزي عمارت، تعبيـه ايوان‌هـايي كـه در بدنـه حيـاط مركـزي در نظر گرفته شده، به سبكي و شفافيت فضاي دروني حياط افزوده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!