رنگ ونور عناصری هستند که از دیرباز نقش مهمی در معماری سنتی ایران ایفا کرده‌اند کاربرد سایه و رنگ با یکدیگر از جمله آثاری است که حسی عرفانی به فضا می‌دهد با در نظر گرفتن نور به عنوان مولفه اصلی فضا این ترکیب جامع و کلی همراه با فضاهای مجاور شکل خاصی از سازمان یافتگی متمرکز شده را پدید می‌آورد که در آن سلسله مراتب الگوی کلی به معنا می‌بخشد  در نظم ساختاری نور به عنوان هندسه موجود عرضه می‌شود و منافذ و روزنه‌ها را تحت اختیار خود در می‌آورد و نظم قاعده‌مندی را به فضا تحمیل می‌کند درحالی‌که لایه‌های پیچیده‌تری از ادراک را پدید می‌آورد در معماری ایرانی مطالعه رنگ بنا برحجم و ساختار همواره به عنوان بخش اصلی مراحل مختلف ساختمان و فهم آن در نظر گرفته شده است.

به گزارش سپتا، معمار سنتي در عمارت موسی‌خانی تمام تلاش و همت خود را به كارگرفته تا زيبايي را در مسكن خـود بـه منصـه ظهـور رساند و آن را تجلي‌گاه زيبايي و مكاني براي سوق دادن انسان به سـوي زيبـايي مطلـق گـرداند. در اين ميان بهره­‌گيري از  رنگ در بنای تاریخی جايگاه ويژه‌­اي دارد. اسـتفاده از رنـگ توسـط معمـار مسلمان در واقع برقراري يك نوع ارتباط قوي بـا طبيعـت است. هنرمنـد بـا الهـام از طبيعـت اطراف خود نظم خاصي ايجاد مي­كند كه باعث هرج و مرج در ذهن نمي‌­شود و به آثار خود حـالتي روحاني و نمادين مي­‌دهد.

در قرآن چندين بار كلمات هم خانواده «لون» به معنـاي رنـگ مشـاهده مي‌­شود. در آيه ۲۲ سوره روم نگاهي متفاوت بـه مقولـه رنگ داشته و تفاوت در رنگ و نژاد بندگان خدا را يادآور مي­شود: “از آيـاتش آفريـدن آسـمان‌ها و زمين و اختلاف زبان‌ها و رنگ­‌هاي شما است. هـر آينـه در آن نشـانه­‌اي اسـت بـراي دانايـان. ” در متون اسلامي نيز احاديث زيادي ديده مي‌شوند كه بـه كـاربرد رنـگ در اسلام اشاره دارند. از حضرت رسول (ص) منقول است كه محبوب­‌ترين رنگ­‌ها نزد حق‌­‌تعـالي سفيد است و خداوند بهشت را با رنگ سفيد آفريد (بلخـاري، ،۱۳۹۰ ۷). سـفيد غايـت يكپـارچگي همه رنگ‌ها، پاك و بي‌آلايش، نور محض و نماد توحيد اسـت. رنـگ سـبز بـه ­عنوان برتـرين رنـگ‌­هاست كه داراي دو ساحت فطري، گذشته يا ازليت(آبي) و آينده يا ابديت(زرد) مي‌­باشد.

معمار مسلمان بـه رنـگ بـا ديدي عرفاني نگريسته كه او را فراسوي زمان مي­برد و سوق دهنده او در سير و سلوك اسـت. او در به­ كارگيري رنگ­ ها كمال دقت را داشته، سايه روشن‌­هاي زيبايي كه ايجاد مي­‌كند بـر همجواري­‌هـا تأكيد مي­‌كند و گاه نيز بر تضاد و ناهماهنگي مي‌­افزايد كه همه  را از طبيعت فراگرفته اسـت.

در تزيينات داخلي عمارت تاریخی و زیبای موسی­‌خانی با توجه به تقسيم‌­بندي رنگ­‌ها به دو دسـته گـرم(سـرخ، نـارنجي، زرد) و دسته سرد(سبز، آبي، بنفش) سلسله­‌هايي از ترازهاي مختلف را بـه وجـود آورده است. در شيشه­‌هاي رنگي ارسی­‌ها نيز رنـگ‌­هـاي قرمز، زرد، آبي و سبز غالب هستند. نقطه اوج زيبايي ارسی‌­ها زماني است كه رنـگ شيشـه‌­هاي آن با نور تركيب مي­‌گردند. هم آغوشي نور و رنگ در آنها باعث كمال بخشي فضاي در برگيرنـده آن و در ادامه ايجاد حس آرامش قلبي و ذهني درون خانه‌­هاي سنتي مي‌­گردد.

بهره گیری از شیشه‌های رنگی در میان گره چینی‌های چوبی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!