نام بانک:  پاسارگاد

شماره حساب :  380.8100.15470755.1

شبا : IR490570038081015470755101

شماره کارت  : 5022.2970.0030.1189

به نام شرکت سرمایه پایدار تام ایرانیان

 
 
 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!